Ochrana osobných údajov

Pokiaľ ste zákazníkom a odberateľom noviniek e-shopu www.revedevivre.sk a www.revedevivre.cz zverujete nám svoje osobné údaje. Zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie. Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá a pri spracovávaní Vašich osobných údajov postupujeme podľa zákona číslo 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len nariadenie).

1. Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov v e-shope www.revedevivre.sk a www.revedevivre.cz je firma Daton SK s.r.o., Hájska 31, 919 43 Cífer, IČO 36256137, DIČ 2021746727 v zastúpení Andrea Virágová, bytom Hájska 31, 919 43 Cífer, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka číslo 14337/T, e-mail: info@revedevivre.sk. Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, t.j. určujeme, ako budú osobné údaje spracovávané a za akým účelom, akú dlhú dobu a vyberáme prípadne ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním budú pomáhať.
Kontaktné údaje:
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov a ich spracovania nás môžete kontaktovať písomne na adrese: Daton SK s.r.o., Hájska 31, 919 43 Cífer, telefonicky na čísle: 00421903369262 alebo e-mailom: info@revedevivre.sk

2. Prehlásenie

Prehlasujeme, že ako správca Vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom o ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

 • Budeme spracovávať Vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu.
 • Plníme si podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovávania osobných údajov.
 • Umožníme a budeme vás podporovať v uplatňovaní a plnení Vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR.

3. Rozsah osobných údajov a účel spracovania

Spracovávame osobné údaje, ktoré nám zveríte sami, a to pre naplnenie týchto účelov:

Poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, meno, priezvisko, adresa bydliska, v prípade nákupu ako podnikateľ alebo firma tiež IČO a DIČ, číslo bankového účtu, telefonický kontakt, ktorý potrebujeme k plneniu zmluvy, t.j. k dodaniu objednaného tovaru.

Vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkom e-shopu, Vaše osobné údaje (fakturačné údaje) nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

Marketing – zasielanie informačných e-mailov
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), využívame za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodných oznamov. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.
Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, zasielame Vám newslettery len na základe Vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od jeho udelenia. Súhlas nám vyjadríte tzv. Double opt-in potvrdením. Toto potvrdenie je jasným vyjadrením Vášho súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov.
V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

Pokročilý marketing na základe súhlasu
Len na základe Vášho súhlasu Vám môžeme posielať taktiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Ten môžete, samozrejme, kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Fotografická dokumentácia, referencie
Len na základe Vášho súhlasu môžeme použiť Vaše fotografie, videá alebo písomné referencie na svojich stránkach, a to do doby, než Váš udelený súhlas odvoláte. Ten môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.
Vaše osobné údaje si ponechávame po dobu plynutia premlčacích lehôt, pokiaľ zákon nestanoví dlhšiu dobu k ich uchovaniu alebo sme v konkrétnych prípadoch neuviedli inak.

4. Cookies

Pri prechádzaní našich webových stránok zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu Vám môžeme ponúknuť ešte lepšie služby.
Cookies pre cielenie reklamy budú spracovávané len na základe Vášho súhlasu.
Naše webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, ktorý neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

5. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Ochranu osobných údajov vykonávame v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré odpovedajú stupňu technického rozvoja. Prijali sme a udržujeme všetky možné technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu Vašich osobných údajov, a teda:

 • Zabezpečeným prístupom do nášho počítača a notebooku (zabezpečené heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do telefónu (zabezpečené heslom a čítačkou otlačkov prstov).
 • Zabezpečeným prístupom do e-mailových schránok (zabezpečené užívateľským menom a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do aplikácií na rozosielanie e-mailov (zabezpečené menom a heslom).
 • Zabezpečeným prístupom do účtovných systémov (zabezpečené menom a heslom).
 • Šifrovanou komunikáciou na našom webe (platný certifikát https).
 • Pravidelnou aktualizáciou softwaru a antivírovým programom.

Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

6. Poskytnutie osobných údajov tretím osobám

K Vašim osobným údajom nemá okrem nás nikto iný prístup.
Pre zaistenie kompletného spracovania Vašej objednávky využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí zodpovedne vedia Vaše dáta ochrániť a na dané spracovanie sa špecializujú.
Spracovateľmi osobných údajov sú alebo môžu byť:

 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava
 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
 • MailChimp, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
 • Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F
 • Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
 • Heureka Shopping s.r.o., Karolinská 650/1, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČ 02387727, DIČ CZ02387727

Osobné údaje, ktoré spracovávame ako správca aj ako spracovateľ, môžeme sprístupňovať výhradne spolupracovníkom a spracovateľom, ktorí vykonávajú administratívnu a technickú podporu pri fungovaní aplikácií potrebných k fungovaniu webu a podporných aplikácií alebo sa podieľajú na chode nášho podnikania.
Iným subjektom je umožnený prístup len z dôvodu plnenia zákonných povinností.
Uisťujeme vás, že moji spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov.
Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.
Je možné, že sa v budúcnosti rozhodneme využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujeme Vám však, že v takom prípade pri výbere budeme na spracovateľa klásť rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na nás a aktuálnych spolupracovníkov.
Vaše údaje nebudem poskytovať do tretích zemí. Dáta spracovávam výhradne v Európskej únii alebo v krajinách, ktoré zaisťujú odpovedajúcu úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

7. Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Pokiaľ budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, kontaktujte nás prostredníctvom našich kontaktných údajov.

 • Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.
 • Máte právo na prístup k Vašim osobným údajom a môžete nás kedykoľvek vyzvať o doloženie aké Vaše osobné údaje spracovávame a prečo.
 • Máte právo na doplnenie a zmenu osobných údajov. V prípade, že sa vo Vašich osobných údajoch niečo zmení alebo pokladáte svoje osobné údaje za neaktuálne alebo sú neúplné
 • Máte právo na obmedzenie spracovania v prípade, ak sa domnievate, že spracovávame Vaše nepresné údaje alebo si myslíte, že ich spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.
  Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účel spracovania. (napr. odhlásením z newsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných ponúk.)
 • Máte právo na prenositeľnosť osobných údajov. Pokiaľ by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budeme postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup – len s tým rozdielom, že Vám informácie pošleme v strojovej čitateľnej podobe.
 • Máte právo na výmaz v prípade, že si to budete priať. V takomto prípade vymažeme všetky Vaše osobné údaje z nášho systému i zo systému všetkých spracovateľov a záloh.

V niektorých prípadoch sme samozrejme viazaní zákonnou povinnosťou, a napr. musíme evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom. V tomto prípade teda zmažeme všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O dokončení výmazu Vás budem informovať na e-mail.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov

Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.
Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo požiadať nás alebo spracovateľa o vysvetlenie a odstránenie vzniknutých nedostatkov alebo môžete podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
Odhlásenie zo zasielania newsletterov a obchodných ponúk, E-maily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami Vám zasielame, ak ste náš zákazník, na základe nášho oprávneného záujmu.
Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile.

8. Mlčanlivosť

Dovoľujeme si Vás ubezpečiť, že naši spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 24.5.2018.