Obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu www.revedevivre.sk a bližšie upravujú práva a povinnosti medzi kupujúcim a predávajúcim.

Kupujúcim v elektronickom obchode sa rozumie zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala elektronickú objednávku.

Predávajúcim sa rozumie Daton SK s.r.o., Hájska 31, 919 43 Cífer, IČO: 36 256 137, DIČ: 2021746727.

Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, objednanom tovare z ponuky internetového obchodu a cene objednaného tovaru.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom dňom odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke. Každú e-mailovú objednávku predávajúci potvrdí e-mailom alebo telefonicky.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny a jeho prevzatím.

Dodacie a platobné podmienky

Objednaný tovar Vám zašleme spolu s daňovým dokladom na Vami uvedenú dodaciu adresu. Tovar odosielame do troch pracovných dní, pokiaľ je tovar na sklade. Ak nie je tovar na sklade, odosielame ho ihneď po obdržaní. Dodacia doba sa pohybuje v rozpätí 3 – 10 pracovných dní.

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať správny druh a množstvo tovaru tak, aký bol uvedený v čase objednávky
 • na základe objednávky zákazníka dodať tovar v dohodnutej cene
 • vystaviť a priložiť faktúru ako daňový doklad
 • tovar primerane zabaliť a odoslať ho čo najskôr po obdržaní objednávky

Kupujúci sa zaväzuje:

 • prevziať objednaný tovar
 • zaplatiť za dodaný tovar v jeho ponúkanej, resp. dohodnutej cene

 

Poštovné

Tovar bude zaslaný na dodaciu adresu, ktorá je uvedená kupujúcim v objednávke. Doručenie prebehne počas pracovných dní. Tovar dodávame prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. a kuriérskej spoločnosti Direct Parcel Distribution SK s.r.o. . Cena za dodacie služby je stanovená podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa. Výška poštovného závisí od hmotnosti a objemu objednaného tovaru. Prepravné náklady nie sú zahrnuté v cene tovaru. Predbežná informácia o cene prepravy (prepravné) je vždy uvedená pri konkrétnom tovare. Záväzná cena za prepravu je uvedená v Potvrdení objednávky.

Pri objednávaní máte možnosť výberu z dvoch foriem platby za tovar:

 • dobierka,
 • platba vopred (prevodný príkaz).

Pri zadaní platby vopred Vám bude zaslaný potvrdzujúci e-mail s údajmi pre uskutočnenie platby.

Ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky.

 

Pri doručovaní do zahraničia, predávajúci poštovné vypočítava individuálne podľa platných sadzieb doručovateľskej spoločnosti pre dané územie krajiny, kde má byť zásielka doručená. Predávajúci pri dodávke tovaru do zahraničia účtuje poštovné v plnej výške pri akejkoľvek hodnote objednaného tovaru.

V prípade, že kupujúcemu nemôže byť doručená kompletná objednávka z dôvodu, že tovar nebol v čase expedície objednávky na sklade, bude na základe vzájomnej dohody doposlaný v dvoch častiach na náklady predávajúceho alebo celá objednávka bude vybavená neskôr po doplnení skladových zásob.

 

STORNO objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo n a úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru „na objednávku“, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50% z celkovej ceny tovaru.

 

STORNO objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, že tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

 

Platnosť cien

Ceny tovaru sú platné v momente objednania. Cena v už prijatej objednávke je nemenná. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien.

 

Reklamácia

Ak zásielka vykazuje známky poškodenia alebo vniknutia do zásielky, je kupujúci povinný bezodkladne skontrolovať s prepravcom obsah zásielky a spísať protokol o zistených chybách.

Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu bez spísania protokolu o zistených chybách s prepravcom, je predávajúci oprávnený z tohto dôvodu neuznať prípadné neskoršie reklamácie.

Kupujúci je povinný pri prevzatí dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.

Prehliadku je kupujúci povinný urobiť tak, aby zistil všetky závady, ktoré možno zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.

Oznámenie o zistených závadách musí kupujúci urobiť predávajúcemu písomne (e-mailom) v lehote do 3 dní od prevzatia tovaru. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť zistené závady, t.j. musí uviesť o aké závady sa jedná a ako sa prejavujú.

O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou mu bude doručený reklamačný protokol. Priebežné informácie o riešení Vašej reklamácie môžete získať telefonicky v pracovných dňoch od 8.00 do 17.00 hod. alebo prostredníctvom e-mailu.

K reklamácii je nutné predložiť kópiu faktúry.

Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúce z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto typu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka.

V prípade zakúpenia tovaru v rámci podnikateľskej činnosti sa postupuje pri reklamácii podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení.

Reklamácie sú vybavované:

 • e-mailom na adrese:   info@revedevivre.sk
 • poštou, spolu s reklamovaným tovarom prosím priložte sprievodný list s popisom závady na     tovare
 • tovar zabaľte a pošlite na našu adresu: Daton SK s.r.o., Hájska 31, 919 43 Cífer.

V prípade zaslania vadného tovaru k reklamácii prepravnou službou – na náklady kupujúceho – na adresu predajcu, musí byť zásielka viditeľne označená nápisom „REKLAMÁCIA“ a obsahovať: reklamovaný tovar vrátane potrebného príslušenstva, kópiu nákupného dokladu, sprievodný list (obsahujúci podrobné označenie závady a špecifikáciu práv, ktoré kupujúci v súvislosti s reklamáciou uplatňuje), prípadne i ďalšie doklady týkajúce sa dodania tovaru a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (spiatočná adresa, tel. číslo). Tovar, ktorý bude zaslaný na náklady predávajúceho nebude prijatý.

Predávajúci, po preskúmaní predložených dokladov a zbežnej prehliadke reklamovaného tovaru, uzná reklamáciu ako oprávnenú a na mieste prijme reklamovaný tovar do reklamačného konania a o tomto vyhotoví písomný zápis, alebo

odmietne reklamáciu ako neoprávnenú a reklamovaný tovar vráti kupujúcemu, alebo reklamovaný tovar prijme k odbornému posúdeniu výrobcom, na základe ktorého výsledkov bude reklamácia buď uznaná za oprávnenú a riadne vybavená, alebo bude odmietnutá a tovar bude vrátený kupujúcemu.

Lehota na vybavenie reklamácie je najviac 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy

Zakúpený tovar je možné vrátiť bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru na adresu spoločnosti: Daton SK s.r.o. , Hájska 31, 919 43 Cífer.

V tejto dobe musí byť predávajúcemu doručené písomné odstúpenie od zmluvy, vlastnoručne podpísané kupujúcim, spolu s nepoškodeným, nepoužívaným a neopotrebovaným tovarom v pôvodnom, celistvom obale. Tovar musí byť vrátený s originálom faktúry. Tovar neposielajte na dobierku.

Po vrátení tovaru bude zákazníkovi vrátená cena tovaru vrátane nákladov na dopravu poštovou poukážkou, alebo na váš účet ktorý uvediete, najneskôr do 14 dní od dňa, kedy bol vrátený tovar doručený na našu adresu. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 

Záruka

Pri všetkých tovaroch kupovaných na základe občiansko-právnych vzťahov je záručná doba 24 mesiacov, ak právne predpisy SR neustanovujú kratšiu dobu pre určité druhy tovaru. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, chybnou obsluhou, neodborným alebo neoprávneným zásahom, ako i nesprávnym použitím alebo skladovaním. Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou zákazníka, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, vniknutím cudzích látok (prach, voda, atď.), či poškodením spôsobeným vyššou mocou.

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje kupujúceho sú pre predávajúceho dôverné a neposkytne ich iným subjektom.

(zák. č. 428/2002 Z.z. zákon o ochrane osobných údajov)

Odoslaním objednávky cez E-shop potvrdzuje  kupujúci  svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch.

Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby – objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. Predávajúci zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcim doručovanie zásielok).

Predávajúci spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (pošta a pod.).

Nad činnosťou predávajúceho je oprávnená vykonávať dohľad Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Trhová 2, 917 01 Trnava.

 

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok.


 

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

 1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným spolu s tovarom na adresu Daton SK s.r.o., Hájska 31, 919 43 Cífer. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie zmluvy.

 

 1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, a to kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru späť na našu adresu. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby.

 1. Spôsob vrátenia tovaru

Zašlite nám tovar späť najneskôr  14 dní  odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti tovaru.

» Ochrana osobných údajov
» Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy